Aguirre: "Con Zapatero se produjeron asesinatos de bebés de ocho meses”

Aguirre: "Con Zapatero se produjeron asesinatos de bebés de ocho meses”