Kiko Hernández: "Kiko Rivera no abandona en 'Gran Hermano Vip"