Anabel Pantoja, desde Ibiza: "Yo no he visto ninguna exclusiva..."