Patiño, a Gustavo González: “María Lapiedra ni te ama ni te respeta”