Kiko Jiménez: “Rafa Mora y Matamoros han conseguido que yo no ganara ‘SV”