Diego Otero Tellez, Míster España 2011

Diego Otero Tellez, Mister España 2011EFE