Gianmarco y Nuria empiezan a "ronear": "¿Te gusta hacer la cucharita?"

Gianmarco y Nuria empiezan a "ronear": "¿Te gusta hacer la cucharita?"