Carlota Corredera, a Kiko Rivera: “No pidas respeto cuando tú no respetas”

Carlota Corredera, a Kiko Rivera: “No pidas respeto cuando tú no respetas”