Lorena, supuesta amante de Kiko Rivera: "Se tira peditos mientras duerme"

Lorena, supuesta amante de Kiko Rivera: "Se tira peditos mientras duerme"