Suhaila, sobre Nacho Vidal: "Yo no tengo necesidad de escuchar sus gases"

Suhaila, sobre Nacho Vidal: "Yo no tengo necesidad de escuchar sus gases"