Kiko Hernández, sobre Kiko Matamoros: "Me siento un poco vendido"

Kiko Hernández, sobre Kiko Matamoros: "Me siento un poco vendido"